Tervolan kunnanhallitus kokoontui 24.6.2024

– asialistalla mm. talousarvio 2025 ja taloussuunnittelukausi 2025-2027, lausuntopyynnöt sekä aloitteet.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnittelukausi 2025–2027

Tervolan kuntastrategiassa panostetaan Viihtyisyyteen, Elinvoimaan, Hyvinvointiin, Paikallisuuteen sekä Positiiviseen ja osallistavaan viestintään. Tulevien vuosien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet painottuvat näihin asioihin.
Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman valmistelutyö on ajoitettu siten, että kunnanhallitus käsittelee hallintokuntien talousarvioesityksiä lokakuussa. Kunnanvaltuuston marraskuussa pidettävässä kokouksessa vahvistetaan vuoden 2025 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Talousarvio vuodelle 2025 ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma hyväksytään joulukuussa pidettävään kunnanvaltuuston kokouksessa.

Lausuntopyynnöt

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan useita lausuntopyyntöjä.
Tervolan kunta on antamassaan lausunnossa huolissaan Lapin maanteiden nopeusrajoitusten päivityksessä esitetyistä muutoksista, sillä ne aiheuttaisivat kohtuuttoman suuria vaikutuksia liikennejärjestelmän saavutettavuuteen sekä liikkumisen yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin. Lausunnossa korostetaan myös nykyisen tieverkoston kunnossapidon tärkeyttä, johon nopeusrajoitusten laskeminen ja sitä mahdollisesti seuraavat tieluokitusten muutokset eivät voi olla ratkaisu.
Tervolan kunta antoi lausunnon koskien hallituksen esitystä ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja rahoituksesta. Tervolan kunta pitää erittäin tärkeänä, että luonnonvara-alojen merkitys huomioidaan huoltovarmuuden näkökulmasta sekä mahdollisuus kouluttautua näille aloille turvataan jatkossakin.
Kunnanhallitus lausui Outojängän tuulivoimahankkeen YVA-arviointisuunnitelmasta. Lausunnossa korostetaan, että ohjelmaa seuraavassa YVA-selostuksessa tulee kiinnittää huomiota mm. eri hankkeiden sähkönsiirtoyhteyksien yhteensovittamiseen, tuulivoiman maisemavaikutuksen selventämiseen sekä tuulivoiman ja rakennettavan tieverkon vaikutukseen poronhoitoon, alueen metsästykseen ja muuhun virkistyskäyttöön sekä metsätalouteen.
Kunnanhallitus käsitteli myös lausuntoa koskien lunastuslupahakemusta Petäjäskoski-Nuojuankangas-voimalinjalle. Tervolan kunta pitää hyvänä, että useampaa voimajohtoa ollaan sijoittamassa yhteiskäyttöpylväisiin. Lisäksi voimajohtolinjan sijoittaminen kuntarajalle on perusteltua. Samaa sijoittelutapaa toivotaan käytettävän yksityisten kiinteistöjen kohdalla, jolloin haittavaikutusta jakamalla kohtuullinen metsätaloustoiminta on mahdollista. Voimajohdosta kiinteistöille aiheutuvan pysyvän haitan vuoksi tulee kiinnittää huomiota riittävän suureen lunastuskorvaukseen ja jakaa tehokkaasta sähkönsiirrosta saatavaa yhteiskunnallista hyötyä tällä tavalla myös haitasta kärsiville kiinteistönomistajille.

Aloitteet

Kunnanhallitus käsitteli kuntalaisaloitetta koskien talvista kävely- ja pyöräilypolun perustamista. Kevytrakenteinen 1,16 km:n pituinen reitti voidaan toteuttaa jo talvelle 2024–2025. Reitti kulkee pääosin kunnan omistamalla maalla.
Kunnanhallitus päätti lähettää sivistyslautakunnan valmisteltavaksi Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen koskien maksutonta toisen asteen koulutusta. Aloitteessa esitetään, että Tervolan kunta kustantaisi yli 18-vuotiaiden toisen asteen oppimateriaalit, mikäli valtio toteuttaa suunnittelemansa oppimateriaaleihin kohdistuvan koulutusleikkauksen.
Kunnanhallitus käsitteli valtuustoaloitetta kiintiöpakolaisten vastaanottamista koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Kunnanhallitus totesi, että tarvetta nykyisen sopimuksen irtisanomiseen ei ole, sillä päätös vuosittaisen kiintiön käyttämisestä ja ryhmän vastaanottamisesta tehdään vuosittain erikseen kunnanhallituksessa.
Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 28.6.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin