Tervolan kunnanhallitus kokoontui 26.2.2024

– asialistalla mm. lausunto Tornion kaupungin hallintosäännön päivittämisestä, kunnan henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset, kaavoituskatsaus ja kuntalaisaloitteet 

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Lausunto Tornion kaupungin hallintosäännön päivittämisestä

Kunnanhallitus käsitteli Tornion kaupunginhallituksen päivittämää hallintosääntöä TE-uudistukseen ja Meri-Lapin työllisyysalueen yhteistoimintasopimukseen liittyen. Kunnanhallitus esitti muutoksia lausunnolla olevaan Tornion kaupungin hallintosääntöön. Esitetyillä täsmennyksillä varmistetaan, että asiassa menetellään Meri-Lapin työllisyysalueen kuntien hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.

Kunnan henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset

Tervolan kunnan työntekijöille järjestettiin vuoden 2023 lopulla työhyvinvointikysely, jossa kartoitettiin työhyvinvoinnin eri osa-alueita. Kyselyyn vastasi 70 henkilöä, mikä on noin puolet henkilöstöstä. Kyselyn tulosten perusteella henkilöstö kokee työhyvinvoinnin olevan korkealla tasolla Tervolan kunnassa. Kunnanhallitus päätti toimeenpanna henkilöstötoimikunnan esitykset työhyvinvoinnin edelleen parantamiseksi sekä päätti seuraavan työhyvinvointikyselyn ajankohdaksi alkuvuoden 2025. 

Lausunto Varejoen siltahankkeesta

Kunnanhallitus hyväksyi Tervolan kunnan lausunnon Lapin ELY-keskuksen hankkeesta koskien Varejoen sillan II rakentamista. Tervolan kunta pitää lausunnossaan hanketta perusteltuna sekä alueen liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta parantavana. Lausunnossa korostetaan pohjavesialueelle aiheutuvien riskien minimointia, melu- ja tärinähaittojen sekä kalastolle ja ympäröivälle luonnolle aiheutuvien vaikutusten minimointia. 

Kuntalaisaloitteet

Kunnanhallitus käsitteli lintutornin rakentamista koskevan kuntalaisaloitteen ja totesi, että asiaan palataan vuoden 2025 talousarviota laadittaessa. Tornin toteutukselle ei ole varattu määrärahoja tämän vuoden talousarviossa. 

Kunnanhallitus päätti lähettää teknisen osaston valmisteltavaksi kuntalaisaloitteen, joka koskee talviaikaista kävely- ja pyöräilypolkua kirkonkylän kuntoradan tuntumaan. 

Kaavoituskatsaus

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan laatiman kaavoituskatsaukseksi. Katsauksen mukaan Tervolassa on vireillä mm. kuusi tuulivoimaosayleiskaavaa. 

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 1.3.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin