Tervolan kunnanhallitus kokoontui 27.2.2023

Asialistalla muun muassa valtuustoaloitteita sekä lausunto Lapin tuulivoimaselvityksestä ja jatkohankkeet tavoitteista.

Valtuustoaloite kuntalisän maksamisesta Tervolassa

Kunnanvaltuuston jäsen Riikka Oinas esitteli kunnanvaltuuston kokouksessa 16.2.2023 Vasemmiston ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien tekemän valtuustoaloitteen kuntalisän maksamisesta Tervolassa. Kuntalisä tarkoittaa, että Kelalta saadun kodinhoidontuen lisäksi olisi mahdollista myös erillistä kuntalisää. Osassa Suomen kunnissa on päädytty tukemaan perheitä kuntalisällä, joka mahdollistaisi perheille jatkaa lastenhoitoa kotona. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi Tervolan kunnan sivistyslautakunnalle.

Lausunto Lapin tuulivoimaselvityksen jatkohankkeen tavoitteista

Lapin liitossa on valmistunut 5.12.2022 Ympäristöministeriön avustuksella Lapin tuulivoimaselvitys 2022. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli löytää tuulivoimatuotantoon potentiaalisia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi sekä laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi mahdollisen maakuntakaavoituksen lähtötiedoiksi ja kuntakaavoituksen tueksi. Lapin tuulivoimaselvityksen 2022 liitteineen voi lukea osoitteesta: https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/lapin-tuulivoimaselvitys-2022-hanke/

Tervolan kunnan lausunto valmistuneesta Lapin tuulivoimaselvityksestä 2022 sekä tuulivoimaselvityksen jatkohankkeen tavoitteista:

Tervolan kunnassa on toiminnassa Varevaaran tuulipuisto. Lisäksi Löylyvaaraan sekä Hevosselkään on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, alueita ei toistaiseksi ole rakennettu. Tällä hetkellä Tervolassa on vierillä useita tuulivoimahankkeita. Kemijoen länsipuolelle kunnanvaltuusto on hyväksynyt Outojängän, Valkiavaaran, Kolopetäjä-Pirttikangas-Rovavaaran sekä Kuoringin tuulivoimaosayleiskaavojen laadinnan aloittamisen. Kemijoen itäpuolelle kunnanvaltuusto on lisäksi hyväksynyt Vitsakankaan ja Pitkämaan tuulivoimayleiskaavojen laadinnan aloittamisen. Kaikkia näitä alueita ei ole huomioitu valmistuneessa Lapin tuulivoimaselvityksessä.

Hankkeiden runsaudesta johtuen Tervolan kunta pitää tärkeänä, että kaikissa hankkeissa laadintaan sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi sekä eri hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi. Lisäksi sähkönsiirtoverkko tulee rakentaa siten, että eri hankkeet voivat sitä hyödyntää, eikä jokaiselle hankkeelle rakenneta omaa sähkönsiirtoyhteyttä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.2.2023 Tervolan tuulivoimastrategian, joka linjaa tuulivoimasuunnittelua Tervolassa seuraavien kriteerien pohjalta:

  1. Ei rakenneta jokivarteen. Kemijoki on maisemallisesti arvokas. Kemijoen rantaan ei rakenneta tuulimyllyjä. Rajoitetta ei anneta mittana, sillä asutus rajaa jo itsessään tuulimyllyjen rakentamisen.
  2. Etäisyyden huomioiminen vakituisissa ja loma-asunnoissa Suojaetäisyys vakituisesti asuttuun asuntoon, tai vapaa-ajan asuntoon on kaksi kilometriä. Mikäli suunniteltu voimala on lähempänä kuin kolme kilometriä vakituisesta asunnosta, laaditaan kiinteistökohtainen haittaselvitys, mikäli asunnon omistaja sitä vaatii. Majoja tai hirvikämppiä ei lasketa mukaan loma-asunnon määritelmään. Etäisyysrajoitetta määriteltäessä on huomioitu myös melu-, näkö- ja välkehaitat
  3. Luontomatkailun huomioiminen ja turvaaminen Kätkävaarassa. Kätkävaara on merkittävä luonto- ja pimeämatkailualue Tervolassa. Kätkävaaraan asetetaan viiden kilometrin säde suojavyöhykkeeksi Kätkävaaran korkeimmasta kohtaa mitattuna. Kätkävaaran pohjoinen puoli on tuulimyllyvapaata aluetta ja se tullaan jatkossa pitämään myös vapaana mm. pimeämatkailua ajatellen. Suojavyöhykkeelle voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa tuulimylly, mikäli se ei näy 80 metriin mitattuna merenpinnasta tai sen alemmaksi. Etäisyyden on kuitenkin aina oltava vähintään kaksi kilometriä rakennuksista.

Valtuustoaloite opastekylteistä nelostien ja siltatien risteykseen

Kunnanvaltuuston jäsen Rauno Tervo esitteli Perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen Nelostien ja Siltatien risteykseen laitettavista Tervolan kirkonkylän palveluiden opastekylteistä. Kunnanhallitus lähetti asian valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle ja Tervolan Elinkeinoyhtiö Oy:lle. Teknisen lautakunnan ja Tervolan Elinkeinoyhtiö Oy:n tulee raportoida kunnanhallitukselle aloitteen aiheuttamista toimenpiteistä 30.4.2023 mennessä.

Muut asiat

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 3.3.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin