Tervolan kunnanhallitus kokoontui 27.3.2023

Asialistalla muun muassa Tervolan kunnan tilinpäätös, lahjoitus nuorisotyön hyväksi, stipendien myöntäminen 4H-nuorille ja Tervolan kunnan selvitys koskien sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista sekä peruspääoman alentamista.

Tervolan kunnan tilinpäätös

Vuonna 2022 kunnan taloudenhoito toteutui kokonaisuudessaan hyvin, tulos oli selvästi arvioitua parempi. Kunnan toimintakulut toteutuivat suunnitellusti, toimintatuottoja kertyi noin 0, 3 milj. euroa arvioitua enemmän. Hyvään tulokseen siivitti pääosin ennakoitua (0,5 milj. €) suurempi Lapin Sähkövoima Oy:n osakkuussähkön tuotto, joka oli vuonna 2022 huomattavan suuri, noin 1,9 milj. euroa. Myös verotulot toteutuivat noin 0,5 milj. euroa arvioitua suurempina.

Toimintakatteeksi muodostui –23,5 milj. euroa ja vuosikatteeksi 2,8 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 2,34 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä 2,52 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä kunnan taseessa 31.12.2022 oli 19,3 milj. euroa. Kunnan rahavarat vuoden 2022 päättyessä olivat 10,9 milj. euroa ja lainakanta vuoden 2022 lopussa oli n. 2,8 milj. euroa.

Tervolan kunta sai 16 168,11 euron lahjoituksen nuorisotyön hyväksi

Sivistyslautakunta kohdistaa lahjoituksena saadut määrärahat lasten ja nuorten kerhotoimintaan. Lahjoitus kohdistetaan joko Harrastamisen Suomen mallin hanketoiminnan omarahoitusosuuksina tai nuorisotoimen muutoin organisoiman kerhotoiminnan kuluihin. Lahjoittaja on halunnut pysyä nimettömänä.

Stipendien myöntäminen Tervolalaisille 4H-nuorille

Valtakunnallinen 4H-säätiö jakaa vuosittain ansioituneille ja yritteliäille nuorille n. 40 stipendiä. Niistä säätiö jakoi vuonna 2022 kaksi stipendiä Lapin 4H-nuorille, sekä yhden valtakunnallisen stipendin. Stipendien tarkoitus on kannustaa sekä tukea nuoria ammattiopinnoissa ja yrittäjyydessä. Kunnanhallitus myönsi kolme 100 euron arvoista stipendiä jaettavaksi. Stipendillä yritysmyönteinen Tervolan kunta haluaa kannustaa 4H-nuoria jatkamaan ja kokemuksen karttuessa kehittämään yritystoimintaa.

Tervolan kunta antoi selvityksen koskien sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista sekä peruspääoman alentamista

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Tervolan kunnalta selitystä Keminmaan kunnan tekemän valituksen johdosta liittyen sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen. Tervolan kunta katsoo Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksen olevan voimassa olevien lakien sekä Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukainen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Tervolan kunnalta selitystä Lapin hyvinvointialueen tekemän valituksen johdosta, liittyen sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. Tervolan kunta katsoo, ettei Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa päättäessään alentaa kuntayhtymän peruspääomaa 14,0 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon vaan on toiminut sillä toimivallalla, joka sillä on asiassa ollut. Tervolan kunnan antamat selvitykset voi lukea kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteistä.

Muut asiat

Kokouksessa käsiteltiin myös useita aloitteita. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen kuntosalin aukioloaikojen pidentämisestä. Vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle, että se laatii hyvinvointisuunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Tervola-neuvosto on tehnyt aloitteet apteekin palvelukaapista, Nelostien ja pyörätien pihateiden välisestä aurauksesta, tienvarsikylttien uusimisesta sekä näytteilleasettelutilasta Maaseudulta Käsin –messuille. Aloitteet lähetettiin valmisteltaviksi eri toimielimille.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 31.3.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin