Tervolan kunnanhallitus kokoontui 28.11.2022

Asialistalla muun muassa asiointiavustajapalvelut ikäihmisille ja talousarvio vuosille 2023-2025

 Asiointiavustajan palvelut ikäihmisille vuonna 2023

Vanhus- ja vammaisneuvosto on esitti, että Tervolan kunta palkkaisi asiointiavustajan, jonka tehtäviin kuuluisi tukea omaishoitoa, ikäihmisten ja vammaisten kotona asumista sekä toimia ulkoiluapuna ja saattopalveluna. Kunnan vanhuspalveluiden alaisuudessa on aikaisemminkin toiminut vuonna 2019 määräaikainen asiointiavustaja, joka koettiin jo tuolloin toimivaksi ja hyödylliseksi palveluksi. Tehtävinä olivat omaishoitajien asiointien mahdollistaminen, sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden asiakkaiden asiointi- ja ulkoiluapu sekä saattopalvelu.

Uuden strategian myötä Tervolan kunta haluaa panostaa viihtyvyyteen ja asiointiavustajan palveluja tarjoamalla kunta voi strategiansa mukaisesti kehittää toimintaansa idearikkaalla suunnittelulla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen pohjalta kunnanhallitus päätti, että asiointiavustajan toimi jatkovalmistellaan siten, että palvelu otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön vuoden 2023 aikana.

Tervolan kunnan talousarvio vuosille 2023-2025

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tervolan kunnan talous on hyvällä pohjalla. Lähivuosina Tervolassa tehdään taloussuunitelman mukaisesti runsaasti investointeja. Laaja Sote-uudistus tuo kuitenkin epävarmuutta lähivuosiin. Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 8.12.2022.

Muut asiat

Kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta ottaa käyttöön rekrytointilisän kokeiluluonteisena ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

Tervolan kunta antaa lainan ja avustaa yhtiötään Tervolan Energia ja Vesi Oy:ta. Laina on tarkoitettu uuden siirtolinjan rakentamiseen. Avustus annetaan siirtolinjan suunnitelman tekemiseen.

Tervolan kunta tarjoaa jatkossa työntekijöilleen työsuhdepolku- tai sähköpyörän. Kunta sitoutui yhteishankintaan Sarastian kanssa, joka hoitaa pyörien leasing-kilpailutuksen.


Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 2.12.2022 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 28.11.2022

Jaa sivu eteenpäin