Tervolan kunnanhallitus kokoontui 3.6.2024

– asialistalla mm. rahoituksen hakeminen Kurkiareenan kehittämiseen, muutokset rivitalojen rakennushankkeeseen, lausuntopyynnöt, henkilöstötilinpäätös 2023 ja henkilöstön palkitseminen.

Rahoituksen hakeminen Kurkiareenan kehittämiseen

Kunnanhallitus päätti hakea rahoitusta Tervolan Kurkiareenan monitoimialusta –hankkeelle Peräpohjolan Leader –ryhmältä. Kurkiareena sijaitsee kuntakeskuksen urheilukentän ympäristössä toimivalla lähiliikunta- ja virkistysalueella. Areenan alustan parantaminen muuttaa ja laajentaa areenan ja koko lähiliikunta-alueen käyttömahdollisuuksia myös tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 69.700 € euroa

Muutokset rivitalojen rakennushankkeeseen

Tervolassa on käynnistetty vuokra-asuntojen suunnittelu, tavoitteena on rakennushankkeen aloittaminen vielä
kuluvan vuoden aikana. Suunnittelun aikana esiintulleiden seikkojen johdosta rivitalon rakentamistyöryhmä on
tarkentanut esitystään. Kunnanhallitus hyväksyi uuden suunnitelman työryhmän esityksen mukaisesti.

Lausuntopyynnöt

Kunnanhallitus käsitteli lausuntopyyntöä Poikkimaanaavan turvetuotantoalueen jälkihoitosuunnitelman vahvistamisesta ja voimassa olevan ympäristöluvan rauettamisesta. Lausunnossa edellytetään ympäristön huomioimista mm. siten, että alueelta Suolijokeen ja edelleen Kemijokeen päätyvät vedet eivät tuotannon päättymisen jälkeen saa heikentää edellä mainittujen vesistöjen tilaa.

Kunnanhallitus käsitteli myös lausunnon koskien Suhanko Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupahakemusta Sompujärvi 21. Kunnalla ei ole huomauttamista malminetsintälupahakemuksesta.

Henkilöstötilinpäätös 2023

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 henkilöstötilinpäätöstä ja päätti esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Henkilöstötilinpäätöksen mukaan Tervolan kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 150 henkilöä. Henkilöstön määrä on laskenut 139 hengellä vuodesta 2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Vuoden 2023 päättyessä vakinaisessa palvelussuhteessa toimi 107 henkeä (71 %) ja 43 henkeä (29 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi, sillä ovat laskeneet noin 71 % vuodesta 2022.

Henkilöstön palkitseminen

Kunnan taloudenhoito toteutui ennakoitua paremmin vuonna 2023, tästä kiitoksena kunnanhallitus päätti palkita henkilöstöä. Kunnan koko henkilökuntaa muistetaan työnantajan tarjoamalla pääsylipulla Maaseudulta Käsin -messuille tai korottamalla vastaavalla arvolla työntekijän Epassin saldoa. Vuonna 2024 messupaketin arvo on 28
euroa.

 

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 7.6.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin