Tervolan kunnanhallitus kokoontui 5.2.2024

– asialistalla mm. nuorten kesätyöllistäminen, Heikkelin liikehuoneistojen ostaminen, Suhangon lupa-asioiden lausuntopyyntö ja hyvinvointiohjaajan toimen perustaminen

Nuorten kesätyöllistämisen periaatteet päivitettiin

Tervolan kunnanhallitus uudisti periaatteita nuorten kesätyöllistämiseen ja lisäsi kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja vuodelle 2024. Samalla setelin piiriin kuuluvien nuoret ryhmää laajennettiin. Jatkossa 8. vuosiluokan päättäneet ja sitä vanhemmat nuoret 20 ikävuoteen saakka voivat hakea kesätyöseteliä. Setelin avulla tuetaan nuoren työnantajaa nuoren työllistämisessä vähintään kolmeksi viikoksi, setelin arvo on 450 €. Uudistusten tavoitteena on auttaa entistä useampia tervolalaisia nuoria työllistymään kesän aikana.

Kesätyöselillä voi työllistyä yksityiseen yritykseen, yhdistyksiin, säätiölle, kuntayhtymään tai valtiolle. Kesätyöselillä työllistytään myös kunnan tarjoamiin kesätyöpaikkoihin. Kunnan kesätyöpaikkojen haku avautuu 21.2.

Liikehuoneistojen ostaminen Kiinteistö oy Heikkelistä

Kunnanhallitus hyväksyi kauppakirjan, jolla Tervolan kunta ostaa kaksi liikehuoneistoa Kiinteistö oy Heikkelistä. Kyseiset liikehuoneistot rajautuvat kunnan jo omistamiin liikehuoneistoihin ja sijaitsevat päiväkodin välittömässä läheisyydessä. Tilat on tarkoitus peruskorjata varhaiskasvatuksen käyttöön sopiviksi. Hankinnalla vastataan varhaiskasvatuksen kasvaneeseen tilantarpeeseen, ja samalla voidaan keskittää Kirkonkylän varhaiskasvatuksen toimintoja päiväkodin ja Heikkelin ympärille.

Lausuntopyyntö Suhangon kaivoksen lupa-asioista

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 5.2.2024 lausunnon Suhangon kaivoksen lupa-asiassa. Lausunnon mukaan: “Erityistä huomiota toivotaan kohdistettavan kaivosvesien käsittelyyn ja vesien johtamiseen, purkuvesien laadulle asetettaviin lupaehtoihin ja kaivoskemikaalien käyttöön sekä rikastushiekka-altaan pohjarakenteen tiiviyteen ja kestävyyteen. Kaivosalueen vedenkäsittelyssä tulee pyrkiä suljettuun kiertoon. Jätevesien käsittelyn jälkeen purkuputkeen johdettavan veden laatua tulee seurata vedestä otettavilla näytteillä. Lähtevästä vedestä tulee seurata muun ohella ksantaattipitoisuutta. Lupaehdoissa tulee huomioida patosuunnitelmien kolmannen osapuolen tekemässä arvioinnissa havaitut riskit ja niiden poistaminen. Lisäksi lupaehdoissa tulee huolehtia siitä, että mahdollinen kaivostoiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön.  

Mahdollisten onnettomuus- yms. häiriötilanteiden vuoksi alueelle tulee lupaehdoissa edellyttää rakennettavaksi toinen tieyhteys Suolijoen kautta.”

Hyvinvointiohjaajan toimen perustaminen

Kunnan vuoden 2024 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on esitetty hyvinvointiohjaajan toimen perustamista sivistysosastolle. Hyvinvointiohjaaja suunnittelee ja kehittää liikuntapalveluita ja liikuntaneuvontaa sekä edistää kunnan hyte-työtä tavoitteenaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kunnanhallitus päätti perustaa toimen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti 1.3.2024 alkaen.

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 9.2.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin