Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 13.6.2024

Asialistalla mm. Tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös 2023, talousarvion toteutuminen 1. vuosineljänneksellä, sivistysosaston organisaatiorakenteen muutos ja tehdyt valtuustoaloitteet.

Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tervolan vuoden 2023 talous toteutui ennakoitua paremmin, tilinpäätös osoittaa 52 000 euron ylijäämää rivitalorakentamiseen tehdystä 2,0 milj. euron varauksesta huolimatta.

Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2023 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Henkilöstötilinpäätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 henkilöstötilinpäätöksen. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan Tervolan kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 150 henkilöä. Henkilöstön määrä on laskenut 139 hengellä vuodesta 2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Vuoden 2023 päättyessä vakinaisessa palvelussuhteessa toimi 107 henkeä (71 %) ja 43 henkeä (29 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi, vuodesta 2022 laskua noin 71 %.

Talousarvion toteutuminen 31.3.2024

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä eli 1.1.-31.3.2024. Satunnaisvaihtelun vuoksi toteutumasta ei vielä voida tehdä merkittäviä päätelmiä, mutta talousarvio näyttää tässä vaiheessa toteutuvan arvioidun mukaisesti.
Verotulokertymä on selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Tämä johtuu aiempien vuosien ”verohäntien” poistumisesta. Kiinteistöverot ovat pääosin maksusta vasta loppuvuodesta. Rahoituskulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan odotusten mukaisesti, odotettavista rahoitustuotoista suurin osa muodostuu Lapin Sähkövoima Oy:n tuloutuksista. Investointimenot ajanjaksolla 1.1.–31.3.2024 olivat 0,13 milj. euroa, investoinnit toteutuvat pääosin loppuvuoden aikana. Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti.

Sivistysosaston organisaatiorakenteen muutos

Kunnanvaltuusto päätti yhdistää kirjasto- ja vapaa-aika tulosalueet yhdeksi tulosalueeksi vuoden 2025 alusta. Yhdistämällä nämä kaksi pienempää tulosaluetta kirjasto- ja vapaa-aikapalveluita saadaan tuotettua kuntalaisille entistä monipuolisemmin. Lisäksi henkilöstö- ja talousresurssia on mahdollista käyttää tehokkaammin.

Valtuustoaloitteet

Kunnanvaltuusto käsitteli tehtyjä aloitteita koskien lähiruoan valmistamista keskuskeittiössä, Raivaajapatsaan siirtoa kiertoliittymään sekä Saareksentien turvallisuuden lisäämistä.
Kunnanvaltuusto päätti keskustelujen jälkeen, että Raivaajapatsasta ei siirretä kiertoliittymään ja totesi kaikki edellä mainitut aloitteet loppuun käsitellyksi.
Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 19.6.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin