Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 16.2.2023

Asialistalla muun muassa teknisen johtajan virka, kotouttamisohjelma ja tuulivoimastrategia.

Tervolan kunnan uuden teknisen johtajan valinta

Tervolan kunnan teknisen johtajan virkaa haki määräaikaan 15.12.2022 klo 15.00 mennessä 10 henkilöä, joista kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. Haastattelutyöryhmä haastatteli 10 hakijasta kuusi. Kunnanvaltuusto päätti valita haastattelutyöryhmän esityksen perusteella teknisen johtajan virkaan Janne Pekkarisen.

Kotouttamisohjelma hyväksyttiin

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunnanhallitus asetti monialaisen työryhmän, jonka tehtävänä oli Tervolan kunnan kotouttamisohjelman laatiminen. Työryhmän jäseniin kuului kunnan pakolaisohjaaja, joka toimii samalla työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana. Kunnanhallitus pyysi myös sivistyslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus pyysi Lapin ELY-keskusta, Lapin TE-toimistoa ja Kansaneläkelaitosta nimeämään edustajansa työryhmään.

Tervolan kunnan kotouttamisohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuuston 16.2.2023 kokouksessa vuosille 2023–2026. Kotouttamisohjelma on luettavissa osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Tervolan tuulivoimastrategia hyväksyttiin

Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 28.3.2022 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan erillistä Tervolan kunnan tuulivoimastrategiaa. Tuulivoimatyöryhmä aloitti toimintansa 11.5.2022 ja kokoontui strategian työstämisessä yhteensä 13 kertaa.

Tervolan tuulivoimastrategiaa on valmisteltu rakentavassa yhteistyössä työryhmässä toimineiden eri tahojen edustajien kanssa. Työskentelynsä tueksi työryhmä toteutti asukaskyselyn, jolla kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia tuulivoimasta Tervolan kunnan alueella.

Kunnanvaltuuston kokouksessa vasemmiston valtuustoryhmän esitti, että tuulivoimastrategiaan lisätään seuraavaa: Suojaetäisyys vakituisesti asuttuun asuntoon, tai vapaa-ajan asuntoon on kaksi kilometriä. Mikäli suunniteltu voimala on lähempänä kuin kolme kilometriä vakituisesta asunnosta, laaditaan kiinteistökohtainen haittaselvitys, mikäli asunnon omistaja sitä vaatii. Vasemmiston valtuustoryhmän esitys oli Vasemmiston ja Keskustan valtuustoryhmien yksimielisesti kannattama. Äänestyspöytäkirja on nähtävillä pöytäkirjan liitteenä osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Muut asiat

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 23.2.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja

Jaa sivu eteenpäin