Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 26.10.2023

– asialistalla Louen koulun tulevaisuus, tulo- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen sekä kuntalisäkokeilu

Louen koululle jatkoaikaa

Tervolan kunnanvaltuusto on päättänyt 12.4.2012 § 20 kouluverkon osalta, että ”koulujen oppilasmäärät tarkistetaan vuosittain 20.9. Mikäli kolmiopettajaisen koulun oppilasennuste tuolloin on seuraavan kalenterivuoden syyslukukauden alussa ja edelleen pysyvästi alle 28, koulu lakkaa syyslukukauden alusta alkaen. Tervolan kunta ei ylläpidä kaksiopettajaisia kouluja.” 

Oppilasennusteen mukaan Louen koulun oppilasmäärä jäisi kuluvan lukuvuoden jälkeen pysyvästi alle 28. Sivistyslautakunnassa asiaa on valmisteltu kunnanvaltuuston aiemman päätöksen mukaisesti siten, että Louen kuolu lakkaisi 1.8.2024. Louen kylällä on kuitenkin ryhdytty toimenpiteisiin oppilasmäärän saamiseksi kasvuun. Kylän kehittämiseksi on perustettu mm. Louen Kehitys Oy, joka on hankkinut omistukseensa nykyisen Louen Sale-myymälän sekä useampia asuinrakennuksia. Näiden ja muiden toimenpiteiden avulla Louen koulupiirin oppilasmäärän uskotaan kasvavan. Kylältä on esitetty toiveena, että kunta tukisi kylän kehittymispyrkimyksiä jatkamalla opetustoimintaa Louen koululla.  

Valtuusto päätti yksimielisesti antaa Louen koululle jatkoaikaa. Tehdyn päätöksen mukaan Louen koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen, mikäli oppilasmäärä putoaa pysyvästi alle 28 oppilaan rajan. Oppilasmäärä tarkistetaan 30.8.2024. Käytännössä tämä päätös antaa vähintään vuoden lisäajan Louen koululle.

Kunnallisvero laskee Tervolassa vuoden 2024 alusta

Kunnanjohtaja esitti kunnanhallitukselle, että Tervolan veroprosentit pysyisivät ennallaan tulevana vuonna. Kunnan talousarviovalmistelutyötä on tehty tähän tulopohjaan nojaten. Verotulot ovat kunnan merkittävin tulonlähde. Tervolan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 7,36. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.10.2023 esittää, että kunnan tuloveroprosentiksi määrätään 6,9. Kunnanhallituksen esitys syntyi äänestyksen jälkeen. 0,5 %-yksikön lasku toisi Tervolan kunnalle noin 250 000 euroa vähemmän verotuloja.  Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetty muutoksia, maapohjalle esitetty erikseen määrättävä kiinteistövero esitettiin määrättäväksi alarajan (1,3 %) mukaisesti.  

Kunnanvaltuuston päätös kunnallisverosta ei ollut yksimielinen. Valtuuston kokouksessa Raimo Puikko esitti kunnallisveron pitämistä ennallaan. Puikko perusteli esitystään sillä, ettei veronkevennys kohdistu kaikkein heikompituloisiin, koska kunnallisveroa ei pääsääntöisesti kerätä lainkaan henkilöiltä joiden vuositulot ovat alle 16 120 euroa. Puikko ei myöskään nähnyt verohuojennuksen tuovan juurikaan positiivista arvoa kunnan imagoon, vaan peräänkuulutti palveluiden kehittämistä positiivisen vetovoiman tuojana. Puikon esitystä kannatti Jorma Vaara.  

Veronkevennystä vastaan äänestäneet myös toivat esiin tulevien vuosien isot investoinnit Tervolassa. Vuodelle 2024 Tervolassa suunnitellaan yli 4 miljoonan euron edestä investointeja, tämän lisäksi kunta on lupautunut tukemaan Tervolan Energia ja Vesi Oy:n mittavia investointihankkeita. Veronkevennyksen puolesta äänestäneet perustelivat päätöstään Tervolan kunnan hyvällä taloustilanteella ja sillä, että verotus on työkalu ja veroprosenttia voidaan vuosittain nostaa tai laskea.  

Äänestyspäätös syntyi äänin 12-5. Veroprosentin laskemista vastaan äänestivät Niina Antinkaapo, Pertti Keränen, Eero Lampela, Jorma Vaara ja Raimo Puikko.  

Valtuusto määräisi vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: 

  • yleinen veroprosentti 0,95 
  • maapohjan yleinen veroprosentti 1,30, mikäli hallituksen esitys (39/2023) toteutuu 
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00 
  • voimalaitosrakennusten ja -rakenteiden veroprosentti 3,10  
  • tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti 0,00 
  • rakentamattomalta rakennuspaikalta ei peritä erillistä veroprosenttia. 

Tervolassa aletaan maksaa kuntalisää lapsiperheille vuoden 2024 alusta

Tervolassa aletaan maksaa kuntalisää kokeiluluonteisesti 1.1.2024 lähtien. Kuntalisää maksetaan perheille, joissa hoidetaan alle 2-vuotiasta lasta kotona kotihoidontuella. Kuntalisän suuruus on 200€/kk ja sisaruskorotus on 70€/kk. Kokeilujakso kestää kaksi vuotta, sen aikana tarkastellaan kuntalisän toimivuus ja hyödyt perheille sekä todellinen vaikutus varhaiskasvatuksen toimintaan.  

Aloite kuntalisän maksamisesta tuli alun perin Vasemmiston ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien esittämänä. Kuntalisän maksaminen vaatii 40 000 euron lisämäärärahan sivistystoimen budjettiin.

Valtuutettujen tekemät aloitteet

Kunnanvaltuuston kokouksessa Keskustan valtuuustoryhmä teki aloitteen Raivaajapatsaan siirtämisestä Keskustien alkupään kiertoliittymään. Raivaajapatsas sijaitsee tällä hetkellä Tervolan kunnantalon edustalla. 

Muut asiat

Kokouksen esityslista on nähtävillä Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan 1.11.2023. Tallenne kokouksen striimauksesta löytyy Tervolan kunnan Youtube-kanavalta kaksi viikkoa kokouksen jälkeen.  

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin