Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa maataloustoimistolle

4.12.2020

Maataloustoimisto muistuttaa, että tuenhakijoiden tulee ilmoittaa ylivoimaisen esteen sattuessa siitä 15 työpäivän kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Määräajan jälkeen toimitettuja ilmoituksia ei voida hyväksyä.  Tervolan yhteistoiminta-alueella ilmoituksen voi tehdä vapaalla ilmoituksella sähköpostitse osoitteeseen maataloustoimisto@tervola.fi tai ottamalla yhteyttä puhelimitse henkilöstöön. Toimitettujen kirjallisten todisteiden perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee tapauskohtaisen päätöksen asiasta. Muistattehan, että jos on kyseessä ELY-keskuksen myöntämä suora tuki, tulee ylivoimaisesta esteestä tehdä ilmoitus alueelliseen ELY-keskukseen.

Tässä esimerkkejä mikä ylivoimainen este käytännössä voi olla:

  • Onnettomuus, jolloin työn tekeminen keskeytyy pidemmäksi aikaa
  • Sairastuminen ja vakavat tartuntataudit, jolloin sairasloma on pidemmälle ajalle
  • Mielenterveysongelmat, jotka alentavat työkykyä

Ruokavirasto on määritellyt ylivoimaisen esteen seuraavasti:

”Ylivoimaisena esteenä tai poikkeuksellisena olosuhteena pidetään epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä, ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään riittävästä varovaisuudesta huolimatta. Ylivoimaisen esteen tulkinnassa joudutaan usein käyttämään tapauskohtaista harkintaa.”

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 2. artikla 2 kohta sanoo seuraavasti:

YMP:n rahoittamisen, hallinnoimisen ja seuraamisen yhteydessä ”ylivoimainen este” ja ”poikkeukselliset olosuhteet” voidaan hyväksyä erityisesti seuraavissa tilanteissa:

  • a, tuensaajan kuolema
  • b, tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan
  • c, tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus
  • d, tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
  • e, eläinkulkutauti tai kasvitauti, joka vahingoittaa viljelijän koko karjaa tai osaa siitä, tai vastaavasti viljelykasveja
  • f, koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä.

Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi vakava sairaus, joka estää merkintä- ja rekisteröintivaatimusten määräaikojen noudattamisen. Erityisesti nämä voivat vaikuttaa siihen, että jos esimerkiksi suorien tukien osalta ei ole voinut täyttää tukikelpoisuusperusteita tai muita velvoitteita ylivoimaisen esteen vuoksi, hän säilyttää oikeuden tukeen olosuhteen tapahtumishetkellä tukikelpoisen pinta-alan tai tukikelpoisten eläinten osalta. Ilmoitus voi vaikuttaa myös maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteiden osalta, monivuotisten sitoumusten osalta sekä täydentävien ehtojen noudattamatta jättämiseen. Näitä tapauksia tulee vastaan erityisesti takaisinperintätapauksissa. Monet seuraamukset voidaan siis käsitellä kaikki olosuhteet huomioiden, kun ilmoitus ylivoimaisesta esteestä on tehty ajallaan.

Lomatoimeen ilmoittaminen ylivoimaisesta esteestä, ei tuo tietoa automaattisesti maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka vuoksi ilmoitus täytyy tehdä erikseen.

Pidetään huolta toisistamme kaikkina aikoina!