Eduskuntavaalien ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 22.–28.3.2023. Vaalipäivä 2.4.2023.

Ennakkoäänestys

  • Ajalla 22.–28.3.2023.
  • Arkipäivinä Tervolan kunnanvirastolla klo 9.00–18.00,
  • Lauantaina ja sunnuntaina Tervolan kunnanvirastolla klo 10.00–15.00.

Ota henkilöllisyystodistus mukaan!

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Tervolan kunta noudattaa voimassa olevia koronaohjeistuksia.


Kotiäänestys, muista ilmoittautua ajoissa

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon (22.–28.3.2023) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Muista ilmoittautua kotiäänestykseen etukäteen!

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse, puh.0400268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta.

Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Maiju Rahkolta puh.0400 268 920. Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola.

Tulosta lomake oikeusministeriön vaalisivuilta


eduskuntavaalit 2023

Lisätiedot

Maiju Rahko
hallintosihteeri

Jaa sivu eteenpäin