Avustukset yksityisteille

Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Tervolan kunnan alueella olevien pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019 ja se rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä.

Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Tervolan kunnan alueella olevien pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon.

Tekninen johtaja myöntää tässä mainitut avustukset vuosittaisten määrärahojen puitteissa ja teknisen lautakunnan 27.4.2022 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti. Nämä avustusperusteet ovat voimassa 1.10.2022 alkaen ja näitä noudatetaan ensimmäisen kerran aurauskaudelle 2022 – 2023 ja kesälle 2023 myönnettäviä avustuksia käsiteltäessä.

Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on talletettu väestötietojärjestelmään asukkaiden viralliseksi asuinpaikaksi (vakinainen osoite).

Takaisinperintä:

Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen tai muuten virheellisin perustein maksettu avustus voidaan periä takaisin. Talvihoidon (kunnan suorittama auraus) osalta takaisinperintäsumma lasketaan tien pituuden suhteessa kokonaisurakan mukaiseen pituuteen tai jos aurauksen yksikköhintana on pituuteen perustuva hinta, takaisinperintäsumma määräytyy suoraa yksikköhinnan perusteella.

Yleistä tietyyppien määrittelystä

Järjestäytymätön yksityistie muodostuu tien käyttöön oikeutetuista tieosakkaista, jolloin tierasitteet/oikeudet on kirjattu Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään, mutta tien hallintoa ja tienpitoa varten ei ole perustettu erillistä tiekuntaa. Tällaisia teitä kunta ei voi avustaa.

Järjestäytynyt yksityistie muodostuu, kun tien käyttöön oikeutetut tieosakkaat perustavat tiekunnan tien hallintoa ja tienpitoa varten. Tiekunta syntyy, kun se on merkitty Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään.

Tiekunta voi hakea avustuksia vain em. kiinteistötietojärjestelmään ao. tiekunnan tieksi merkitylle pysyvään asutukseen johtavalle tieosuudelle.

Järjestäytyneelle yksityistielle, joka täyttää kaikki yksityistielain (560/2018) §:issä 50 ja 84 asetetut ehdot voidaan myöntää tien kunnossapitoavustuksia.

Yksityistietä voidaan avustaa yksityistielain 50 § ja 84 § mukaan vain, jos

Tiekunta ei saa kieltää tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. (ks. YksTL 85 §).

Jos tielle kohdistuu yksikin tierasite/oikeus, on kyseessä yksityistielain mukainen yksityistie ja tien avustamista määrittää yksityistielaki 560/2018.

Yksityistielain 3 §:ssä on määriteltyjä käsitteitä:

  • yksityistiellä tarkoitetaan sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus;
  • tieoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta pysyvästi kulkuyhteyttä varten;
  • tieosakkaalla tarkoitetaan sellaisen kiinteistön, jolle kuuluu tieoikeus, omistajaa ja muita tieoikeuden saaneita tahoja;
  • tiekunnalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa tietä koskevien asioiden hoitamiseksi perustettua tieosakkaiden muodostamaa yhteisöä;

Sopimus- ja pihatiet (ns. omat tiet) ovat teitä, joihin ei kohdistu kiinteistörekisteriin kirjattuja rasitteita. Näihin teihin ei sovelleta yksityistielaki, vaan niiden avustaminen voidaan toteuttaa kuntalain 10.4.2015/410 perusteella.

Avustusta voidaan myöntää vain, jos koko tieosuus täyttää yksityistielain ja näiden myöntämisperusteiden mukaiset ehdot.  Samalle tielle tai tieosuudelle ei voida myöntää sekä aurausavustusta että kunnan suorittamaa aurausta.

Tien hyväksyminen kunnan aurausohjelmaan

Kunnan aurausohjelmaan otetut yksityistiet ja ns. omat tiet aurataan kunnan aluekohtaisten talvikunnossapitourakoitsijoiden toimesta käytettävissä olevalla kalustolla (pihateille ei ole erillistä pienempää kalustoa). Aurauksen piiriin ei kuulu liukkaudentorjunta. Pihatiet aurataan alueen muiden teiden aurauksen yhteydessä, eikä siihen kuulu pihojen tai pihapolkujen laajempi auraus. Piha-alueelle aurataan tarvittaessa ainoastaan autojen kääntöön tarvittava tila noin 50–100 m2 pihan luonteesta riippuen.

Aurausohjelmaan voidaan hyväksyä pysyvän asutuksen pääsytie seuraavin perustein:

1 . Hakijana on:
  • järjestäytyneen tien tiekunta, joka täyttää yksityistielain mukaiset edellytykset tai
  • sopimus- tai pihatie käyttäjä (tiehen ei saa kohdistua rasitemerkintää)
2. Muut ehdot:
  • Tien pituus on vähintään 100 m. Tien pituus lasketaan lyhintä reittiä käyttäen yhdensuuntaisena viimeiseen pysyvään asutukseen saakka.
  • Alle 100 m:n järjestäytynyttä yksityistietä, pihatietä tai sopimustietä koskeva hakemus voidaan hyväksyä vain erityisten syiden (esim. korkea ikä, kotipalvelujen käyttö, vajaakuntoisuus) perusteella. Hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan.
  • Mikäli tien aurauksesta on yleistä yhteiskunnallista hyötyä, voidaan se hyväksyä aurausohjelmaan, vaikka tie ei olisikaan pysyvän asutuksen pääsytie, mikäli tie ei ole järjestäytymätön tie. Tällaisia teitä voivat olla mm. merkittävät läpikulkutiet.

Tietä ei voida hyväksyä aurausohjelmaan, jos siihen kohdistuu yksikin tierasite/tieoikeus, mutta sen hallintoa ja tienpitoa varten ei ole perustettu tiekuntaa tai tien tiedot Digiroadissa eivät ole ajantasaiset tai tiekunnan tiedot maanmittauslaitoksen rekisterissä eivät ole ajantasaiset. Kaikkien kolmen kohdan tulee täyttyä kunnan määrittämien myöntämisperusteisen lisäksi.

Aurausohjelmaan hyväksymistä tulee hakea tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Yksityishenkilöille ja tiekunnille on omat erilliset hakulomakkeet. Hakemukseen tulee liittää karttaote, josta näkyy pysyvän asutuksen tieosuus. Hakemusten jättämiselle ei ole määräaikaa (ns.jatkuva hakuaika).

Aurausohjelmaan hyväksymispäätös on voimassa kunnossapitokauden loppuun asti. Yhden kunnossapitokauden pituus on 4 vuotta ja ensimmäinen kunnossapitokausi on 1.10.2022 – 31.5.2026.

Tien kunnossapidosta vastaa aina tiekunta tai kiinteistön omistaja (pihatiet). Kunnossapitovastuussa olevan tulee asettaa aurausviitat ja poistaa mahdolliset aurausesteet (puiden oksat, kannot, kivet, yms.) ennen aurauskauden alkua.

Tie poistetaan aurausohjelmasta ja auraus kunnan toimesta lakkaa, kun tiellä ei ole pysyvää asutusta, muu aurausohjelmaan hyväksymiseen liittynyt peruste ei ole enää voimassa tai jos tie ei ole käytettävissä olevalla kalustolla aurattavassa kunnossa. Mikäli aurausohjelmaan hyväksymisen perusteet eivät enää ole voimassa, tulee siitä ilmoittaa tekniselle osastolle.

Aurausavustus tiekunnille

Aurausavustus on kertaluonteinen yhtä aurauskautta koskeva rahallinen avustus, jolla avustetaan omatoimisesti suoritettavaa pysyvään asutukseen johtavan tien talviaurausta.

Avustusta voidaan myöntää vain yksityistielain mukaiset ehdot täyttävälle järjestäytyneelle yksityistielle (tiekunnille), jos avustukseen oikeuttavan tien pituus on vähintään 100 m. Pituus lasketaan lyhintä reittiä käyttäen yhdensuuntaisena viimeiseen pysyvään asutukseen saakka.

Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m. Mikäli ko. vuodelle varattu määräraha ei riitä teiden avustamiseen em. enimmäismäärällä, pienennetään avustuksen yksikköhintaa.

Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja sen liitteeksi tulee toimittaa karttaote, johon on merkitty pysyvän asutuksen tieosuus. Hakemus tulee toimittaa tekniselle osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana. Vuosittaisesta hakuajasta päättää tekninen johtaja ja siitä ilmoitetaan kunnan kotisivulla sekä kunnan ilmoituslehdessä. Vuonna 2024 rahallista aurausavustusta koskevat hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.9.2024. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Samalle tielle tai tieosuudelle ei voida myöntää sekä aurausavustusta että kunnan suorittamaa aurausta.

Avustus maksetaan tiekunnan tilille, kun myöntöpäätös on saanut lainvoimaisuuden.

Kesäkunnossapitoavustus tiekunnille

Kesäkunnossapitoavustus on rahallinen maksuperusteinen avustus, jota voidaan myöntää vain yksityistielain 50 §:n ja 84 §:n mukaiset ehdot täyttävälle järjestäytyneelle yksityistielle (tiekunnille).

Avustettavat toimenpiteet voivat sisältää vuosittaiset kesäaikana tehtävät kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet (mm. pintasorastus, ojien ja rumpujen kunnossapito, lanaus, pölynsidonta, pientareiden niitot, raivaukset ja liikenteenohjauslaitteiden kunnossapito). Talkootyötä tms. ei avusteta.

Avustusta myönnetään vain tien pysyvän asutuksen osalle ja avustettavan tien pituus lasketaan lyhintä reittiä käyttäen yhdensuuntaisena viimeiseen pysyvään asutukseen saakka. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % hakemuksessa esitetyistä toimenpidekohtaisista kustannuksista. Mikäli ko. vuodelle varattu määräraha ei riitä teiden avustamiseen 50 %:lla, pienennetään avustusprosenttia.

Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja hakemus tulee toimittaa tekniselle osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksessa tulee esittää toimenpiteet ja niiden kustannukset. Hakemukseen tulee liittää karttaote, johon on merkitty pysyvän asutuksen tieosuus. Vuosittaisesta hakuajasta päättää tekninen johtaja ja siitä ilmoitetaan kunnan kotisivulla sekä kunnan ilmoituslehdessä.

Myönnetty avustus on maksukelpoinen myöntövuoden loppuun asti ja se maksetaan yhdessä erässä tiekunnan tilille maksettuja laskuja vastaan. Maksatusta varten tulee tekniselle osastolle toimittaa maksatushakemus (toimitetaan päätöksen mukana) sekä kopiot laskuista ja maksukuiteista (esim. tiliote). Laskuissa tulee näkyä toimenpiteet eriteltyinä siten, että ne voidaan kohdentaa avustettaviin toimenpiteisiin. Avustusta maksetaan myöntöpäätöksessä esitetyn avustusprosentin mukainen osuus hyväksyttävistä ja toteutuneista toimenpidekohtaisista kustannuksista siten, että avustusta maksetaan kuitenkin enintään myöntöpäätöksessä esitetty toimenpidekohtainen enimmäisavustussumma.

Vuonna 2024 ko. avustusten hakuaika päättyy 13.5.2024. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Talvikunnossapitourakoitsijat

Alue 1: Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko
– A+ Auraus Tmi, Antti Lehtilahti, 0400 262 785

Alue 2: Varejoki, Kätkävaara
– Mikko Juujärvi, p. 0400 180 044

Alue 3: Loue, Peura, Koivu
– TKT-Works Oy, Tommi Kaarninen, p 040 747 0291

Alue 4: Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski
– Konetyö Kokkonen Oy, Kari Kokkonen, p. 0400 290 423

Alue 5: Pahtaoja, Runkaus, Mattinen
– Tmi Jorma Kaasila, 0400 926 316

Alue 6: Kaavatiet
– Kravitech Oy, Vili Kainulainen

Lisätiedot

Janne Pekkarinen
tekninen johtaja
Tarja Harjuniemi
hallintosihteeri

Jaa sivu eteenpäin