Koulujen yhteisiä ohjeita

Perusopetuksen työ- ja loma-ajat

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Perusopetuksen työajat 2023-2024

 • Syyslukukausi 9.8.-22.12.2023
 • Kevätlukukausi 8.1.-1.6.2024

Perusopetuksen loma-ajat 2023-2024

 • Syysloma 16.-22.10.2023
 • Joululoma 23.12.2023-7.1.2024
 • Talviloma 4.-10.3.2024
 • Pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024
 • Helatorstai 9.-10.5.2024

Perusopetuksen työajat 2024-2025

 • Syyslukukausi 7.8.-20.12.2024
 • Kevätlukukausi 7.1.-31.5.2025

Perusopetuksen loma-ajat 2024-2025

 • Syysloma 14.-20.10.2024
 • Joululoma 21.12.2024-6.1.2025
 • Talviloma 3.-9.3.2025
 • Pääsiäisloma 18.-21.4.2025
 • Vappu 1.5.2025
 • Muu vapaa 2.5.2025
 • Helatorstai 29.5.2025

Koulukuljetukset

Esi- ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Tervolassa maksuttomaan kuljetukseen ovat oikeutettuja myös 0-2 luokkalaiset, joiden koulumatka ylittää kolme kilometriä. Nämä koulukuljetukset myönnetään automaattisesti eikä niitä tarvitse hakea. Koulukuljetukseen on oikeus sen huoltajan luota, jonka osoite on merkitty väestörekisteriin oppilaan vakituiseksi asuinpaikaksi.

Esi- ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus. Näitä harkinnanvaraisia kuljetuksia tulee aina hakea erillisellä lomakkeella 15.3. mennessä. Jos hakuperusteena on matkan vaikeus tai rasittavuus, tulee hakemukseen liittää lääkärin-, psykologin tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto.

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa, huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Koulukuljetuksista on tarkemmin kerrottu Tervolan kunnan Koulukuljetusoppaassa.

Kouluruokailu

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun ruokailun aikana. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys.

Ruoka-allergikot saavat yksilöllisen aterian toimittamalla lääkärintodistuksen ateriapalveluihin.

Oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa yhteistyössä koulun eri toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimisympäristö sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa tarjoavat koulukuraattori ja koulupsykologi. Kouluterveydenhuollossa työskentelevät kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit ovat osa oppilashuoltoa. Heidän tehtävänsä ja yhteystietonsa löytyvät koulujen pedanet-sivuilta.

 Koulutapaturmat ja esinevahingot

Esinevahinkoja ei kouluissa pääsääntöisesti korvata. Vahinko voidaan korvata, mikäli oppilaalle sattuu esinevahinko oppitunnilla opetustilanteessa. Korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia. Rikkoutuneet silmälasit voidaan korvata tapaturmatilanteissa, joissa oppilas joutuu lääkärin tutkimukseen tai hoitoon.

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu oppilaan tahtomatta. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset ylläkuvatut vammat, jotka ovat syntyneet opintoretkellä, leirikoulussa, koulukerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.

Vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön tekee koulun työntekijä. Huoltajan ei tarvitse maksaa tutkimuksista tai hoidosta aiheutuvia kuluja itse, vaan pyytää hoitavaa tahoa toimittamaan laskun Tervolan kuntaan. Mikäli huoltajalle kuitenkin tulee laskuja, hänen on toimitettava ne viipymättä Koulutoimistoon.

Kunnalla on vakuutus koulutapaturmia varten Pohjola Vakuutuksessa. Tämänhetkiset vakuutusmäärät ovat:

 • Hoitoturva 2 500 €
 • Invaliditeettiturva 10 000 €
 • Kuolinturva 2 500 €

 

 

 


Jaa sivu eteenpäin