Asiakasmaksut ja ohjeet

1.1.2023 alkaen lapsi saa maksuttoman varhaiskasvatusvuoden oltuaan Tervolan kunnan varhaiskasvatuksessa yhteensä vähintään vuoden ajan.

Mikäli lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden (esim. vanhempien loma) johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, maksuna peritään täysi kuukausimaksu ellei ole kyse hoidon aloittamisesta tai lopettamisesta. Lasten varhaiskasvatuksen aloittamiskuukautena maksu peritään alkamisajankohdasta alkaen ja lopettamiskuukautena lopettamisajankohtaan asti.

Kun lapsi on huoltajan poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi vähintään kolmen kuukauden ajan varhaiskasvatuksessa vain osan kalenterikuukauden toimintapäivistä, voidaan hoitosopimus tehdä 8 – 15 pv/kk. Sopimusta ei voi tehdä taannehtivasti. Hoitopäivät ja -ajat on varattava Wilman mobiilisovelluksella viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä.

Osapäivähoitolasten hoitoaika on enintään viisi tuntia päivässä ja päivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta.

Varhaiskasvatusmaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu. Se perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Asiakasmaksulain mukaan perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa elävät avio- /avopuolisot ja heidän alaikäiset lapsensa. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2022 alkaen 295 €. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu 1.8.2022 alkaen on 40 % täydestä maksusta eli 118 €/kk. Seuraavista lapsista peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 28 €. Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

Toimintakauden aikana tuloissa tapahtuvista tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu. Varhaiskasvatusmaksun tarkistus astuu voimaan sitä seuraavan kuukauden alusta, kun uudet varhaiskasvatusmaksun perusteena olevat tulotiedot on esitetty. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on 15 €/kokopäivä ja 10 €/puolipäivä (alle 5 tuntia).


Jaa sivu eteenpäin