Outojängän tuulivoimaa koskeva osayleiskaava

Tervolan kunnanvaltuusto on käynnistänyt 28.6.2021 Outojängän alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n kaavoitusaloitteesta.

Suunniteltavan osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Tervolassa Kemijoen pohjoispuolella noin 9 km Tervolan keskustasta pohjoiseen. Outojängän tuulivoimapuisto kattaa noin 5 054 hehtaarin laajuisen alan.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tervolan kuntaan enintään 36 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuudet

Hankkeessa järjestetään 4.6.2024 klo 18.00–20.00 Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Outojängän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) sekä alueen yleiskaavoitusta. Tilaisuus pidetään Tervolan kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 81. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen. Hankkeen kaava- ja YVA-konsultit ovat paikalla klo 16.00 alkaen.

Yleisötilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tapahtuman seuraamiseen tulevat hankkeen YVA-menettelyn internetsivulle

Linkki Lapin ELY:n internetsivuille

Vireilletulo:

Lisätietoja hankkeesta antavat:

TERVOLAN KUNTA:
Kunnanjohtaja Mika Simoska
puh. 040 506 2928
mika.simoska@tervola.fi

 

Tekninen johtaja Janne Pekkarinen
puh. 0400 466 705
janne.pekkarinen@tervola.fi

 

HANKEVASTAAVA:
VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy
Projektipäällikkö
Jyri Mäkelä
p: +358 40 038 5975
jyri.makela@vsb.energy

 

KAAVAKONSULTTI:
FCG Finnish Consulting Group Oy
Projektijohtaja Antti Kumpula
p: +358 40 192 8970
antti.kumpula@fcg.fi