Valkiavaaran tuulivoimaa koskeva osayleiskaava

Tervolan kunnanvaltuusto päätti käynnistää alkuvuonna 2021 Valkiavaaran alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Energiequelle Oy:n esityksestä. Hankealue sijaitsee Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueella, noin 15 km etäisyydellä Tervolan kuntakeskuksesta pohjoiseen ja noin 45 km Tornion kuntakeskuksesta koilliseen.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Hankkeeseen sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä (YVA).

Valkiavaaran tuulivoimahanke muodostuu enintään 45 tuulivoimalasta, joista noin 41 sijoittuu Tervolan kaava-alueelle. Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 4–10 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon hankealueen itäpuolella sijaitsevalla Petäjäskosken sähköasemalla.

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle uusi, noin 30 km pitkä, 110 kV tai 400 kV voimajohto. Voimajohdon rakentaminen leventää olemassa olevaa maastokäytävää noin 20–40 metriä. Rakennettava ilmajohto palvelee mahdollisesti useampaa alueelle tulevaisuudessa rakennettavaa tuulivoimahanketta. Mikäli Valkiavaaran hanke on mahdollista liittää jonkin muun hankkeen yhteydessä rakennettavalla voimajohdolla Petäjäskosken sähköasemalle, ei voimajohdon rakentaminen Valkiavaaran hankkeessa ole tarpeen.

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/ValkiavaarantuulivoimahankeYVA (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Kaavan aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Se asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Yleisötilaisuudet:

Hankkeessa pidetään torstaina 24.3.2022 klo 18 – 20 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS:t ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Paikan päälle on mahdollista tulla tutustumaan aineistoon ja keskustelemaan jo klo 17 alkaen. Linkki yleisötilaisuuteen: https://bit.ly/teams-yleisotilaisuus

24.3.2022 pidetyn yleisötilaisuuden muistio liitteineen (pdf)

Vireilletulo:


Jaa sivu eteenpäin