Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kunnan käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Tule mukaan suunnittelemaan yhteistä taloutta!

Osallistavassa budjetoinnissa on 4 vaihetta: ideoiden kerääminen, ehdotusten valmistelu, kuntalaisäänestys sekä ideoiden toteutus. Ajankohta ideoiden keräämisestä vuonna 2024 on 7.2.-21.2.

Mihin sinä käyttäisit rahaa? Osallistavassa budjetoinnissa tervolalaiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, miten summa käytetään. Osallistavalla budjetoinnilla on tarkoitus tukea Tervolan kunnan strategisia tavoitteita, eli viihtyisyyden, paikallisuuden ja elinvoiman vahvistamista. Osallistavan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää tervolalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Ehdota, miten 20 000 euroa tulisi käyttää. Tee konkreettinen toimenpide-ehdotus. Sen toteuttaminen voi vaatia koko 20 000 euron määrärahan tai osan siitä, jolloin summasta voidaan toteuttaa useampi idea. Ideointiaika kestää kaksi viikkoa. Sen aikana kuka tahansa voi ehdottaa omaa ideaansa. Esimerkiksi Torniossa voittajaehdotukseksi vuonna 2023 nousi liikennepuiston leikkivälineiden uusiminen ja Posiolla parannettiin taajama-alueen opastevaloja ja valaistusta. Kunnissa on myös rakennettu mm. kuntoportaita, järjestetty tapahtumia ja hankittu liikunta- ja harrastusvälineitä osallistavan budjetoinnin avulla.

Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 20 000 euron määrärahalla, toteutua Tervolassa sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia. Vuoden 2024 osallistavan budjetoinnin ideoiden on oltava toteutettavissa touko-joulukuussa.

Miten asia etenee? Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ideoita ja ehdotuksia. Ideahaun jälkeen kaikista osallistavan budjetoinnin kriteereihin sopivista ja toteuttamiskelpoisista ideoista jatkokehitetään ehdotukset äänestykseen. Ehdotuksia voidaan tarvittaessa yhdistellä jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen äänestystä. Kuntalaisäänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

Äänestysajan jälkeen kuntalaisilta eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan varattujen määrärahojen puitteissa.  Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla ja some-kanavilla

Toimi näin: Lähetä ideasi tai ehdotuksesi webropol-kyselylomakkeen kautta 21.2. mennessä. Voit myös täyttää paperisen lomakkeen kunnantalon infossa tai kirjastossa. Kuvaile tai perustele ideaasi, voit myös ehdottaa useampaakin ideaa!

Linkki webropol-kyselylomakkeelle: https://bit.ly/osallistava-budjetointi2024

 

Huomioithan ehdotusta tehdessäsi seuraavaa:

Jotta esitetty idea voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

1) Ehdotus tukee Tervolan kuntastrategian toteutumista.

2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.

3) Ehdotus ei korvaa kunnan lakisääteisiä tehtäviä.

4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuusperiaate).

5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.

6) Ehdotuksen toteuttaminen on kunnan toimivallassa.

7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.

8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.

9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.

Lisätietoa osallistavasta budjetoinnista

Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin