Viranhaltijapäätökset

Tällä sivulla julkaistaan kaikki ne viranhaltijapäätökset, joista on tehty pöytäkirja ja joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.


Jaa sivu eteenpäin